Genel Sekreterlik Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
 • Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak.
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.
 • Genel Sekreterlik' e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak.
 • Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.
 • Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek
 • Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.
 • Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.
 • Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör' ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreter Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,
 • Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter tarafından havale edilmesi gerekmeyen yazıların ilgili birimlere havalesini yapmak,
 • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından imzalanacak yazıları paraflamak,
 • Genel Sekreterliğe Vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.